Apollo7.nl - Meta zoekmachine!
Directory Live zoeken Hulp
Gegevensbeschermingsverklaring volgens § 4 TDDSG

Door verzenden van uw gegevens geeft u ons uw goedkeuring, dat Sharelook Internet Services GmbH uw onderstaand genoemde gegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze goedkeuring kan altijd met werking voor de toekomst worden herroepen.

§ 1 Verantwoordelijke instanties

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de gegevensbescherming is de firma

Sharelook Internet Services GmbH
Glockengiesserwall 17
D-20095 Hamburg
Duitsland

Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666

hierna SHARELOOK genoemd.

§ 2 Bestandsgegevens

SHARELOOK verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgerichte gegevens van een klant zonder goedkeuring alleen dan, als het voor de uitvoering van het contract en voor de afrekening noodzakelijk is. In de regel worden naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrelatie en de toegangscodes van de klant opgeslagen (bestandsgegevens). Deze gegevens worden door elektronische bestelformulieren verzameld.

§ 3 Gebruiksgegevens

Gegevens, zoals bijv. opgaven over begin, einde en omvang van het gebruik van bepaalde telediensten door een gebruiker worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt, als dat noodzakelijk is, om de gebruikmaking van deze diensten mogelijk te maken en af te rekenen. Principieel worden daarbij gegevens en tijd alsmede tijdzone van het begin en einde van het gebruik, de gegevensoverdracht, het gebruiker-IP-adres en de soort van de gebruikte dienst opgeslagen.

§ 4 Afrekeningsgegevens

Voor zover gegevens voor de afrekening noodzakelijk zijn (afrekeningsgegevens), worden ze hoogstens tot zes maanden na verzending van de factuur opgeslagen, daarna alleen, als de gebruiker klachten tegen de factuur indient of de factuur ondanks aanmaning niet betaald. Als de gegevens voor de nakoming van wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen benodigd worden, is SHARELLOOK bevoegd, de gegevens langer op te slaan.

§ 5 Doorgeven van gegevens voor de afrekening

SHARELOOK mag afrekeningsgegevens aan andere dienstaanbieders en derden doorgeven, als dat voor de bepaling van de vergoeding en voor de afrekening met de gebruiker noodzakelijk is. Bij naleving van de voorwaarden is SHARELOOK bevoegd de persoonsgerichte gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, die voor de ontdekking en onderdrukking van onwettige gebruikmaking en voor het doorzetten van haar aanspraken tegen de gebruiker noodzakelijk zijn.

§ 6 De klant geeft SHARELOOK zijn goedkeuring, dat de persoonsgerichte gegevens voor advies- en reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en de op de behoefte afgestemde inrichting van de telediensten mogen worden gebruikt. Bovendien is SHARELOOK bevoegd, naam, firma en adres van de klant in een deelnemersregister openbaar te maken. Sharelook is bevoegd, naast het e-mailadres van de klant de naam op te slaan en daarmee persoonlijke newsletters en reclame aan de klant te zenden.

§ 7 Doorgeven van gegevens aan de overheid

Met inachtneming van de hiervoor geldende bepalingen is SHARELOOK bevoegd, inlichtingen aan gerechtelijke autoriteiten en het Openbaar Ministerie voor de strafvervolging te verlenen.

§ 8 Inlichting over opgeslagen gegevens

SHARELOOK verleent de klant op verzoek kosteloos en onmiddellijk inlichting over de tot zijn persoon behorende opgeslagen gegevens. De inlichting kan op verzoek van de klant ook elektronisch worden verleend. De klant is bovendien bevoegd, het in § 6 genoemde gebruik te herroepen.

Gemachtigde voor de gegevensbescherming:

Advocaat Anselm Withöft
RA-Kanzlei Withöft
Bilker Str. 23
40213 Düsseldorf
T: (0211) 86 399 - 644
F: (0211) 86 399 - 737
www.withoeft.de

De gemachtigde voor de gegevensbescherming controleert de naleving van de wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere voorschriften over de gegevensbescherming. Voor dit doel kan zich de gemachtigde voor de gegevensbescherming in geval van twijfel tot de bevoegde instantie voor de controle van de gegevensbescherming wenden.

Hij moet in het bijzonder

1. de toepassing van de gegevensverwerkingsprogramma's volgens de voorschriften bewaken, waarmee de persoonsgerichte gegevens dienen te worden verwerkt; Voor dit doel dient hij op tijd over het voornemen van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgerichte gegevens op te hoogte te worden gebracht,

2. de bij de verwerking van persoonsgerichte gegevens werkzame personen door geschikte maatregelen met de voorschriften van de wet op de gegevensbescherming en andere voorschriften over de gegevensbescherming en met de bijzondere eisen van de gegevensbescherming vertrouwd maken.

De gemachtigde voor de gegevensbescherming dient door de verantwoordelijke instantie een overzicht over de in § 4e zin 1 van de wet op de gegevensbescherming genoemde informatie alsmede over personen met toegangsautorisatie ter beschikking te worden gesteld. In geval van § 4d lid 2 van de wet op de gegevensbescherming maakt de gemachtigde voor de gegevensbescherming de informatie volgens § 4e zin 1 nr. 1 tot 8 op verzoek voor iedereen op geschikte manier beschikbaar. In geval van § 4d lid 3 geldt zin 2 inhoudelijk voor de bevoegde instantie.

Stand: november 2003


 • Gegevensbeschermingsverklaring: a7_nl_dataprotection.pdf
 • Download Adobe Acrobat Reader

 • Apollo7 als startpagina Live zoeken Apollo7 zoekbox op uw homepage

  Internationaal Meta Zoekmachine: België | Duitsland | Frankrijk | Hongarije | Italië | Liechtenstein
  Nederland | Oostenrijk | Zwitserland | Engeland | Spanje
  Internationaal Directory: België | Duitsland | Frankrijk | Hongarije | Italië | Liechtenstein
  Nederland | Oostenrijk | Zwitserland | Engeland | Spanje
  Regionaal: Aken | Amsterdam | Basel | Berlijn | Brussel | Budapest | Hamburg | Keulen
  Luik | Milaan | Parijs | Rome | Salzburg | Strasburg | Wenen | meer...
  Speciaal: Sharelook Chat | Amsterdam | meer...

  Apollo7 als startpagina | Apollo7 zoekbox op uw homepage | Express-registratie
  Informatie te Apollo 7 | Verklaring gegevensbescherming | ASB | Impressum | Contact

  © 1996 - Alle Rechten voorbehouden.