Apollo7.nl - Meta zoekmachine!
Directory Live zoeken Hulp
Algemene servicevoorwaarden (ASB) voor de registratie in het Sharelook-register

Lees deze voorwaarden a.u.b. vůůr de registratie van uw website zorgvuldig door.

Aanbieder van het Sharelook-register is de

Sharelook Internet Services GmbH
Glockengiesserwall 17
D-20095 Hamburg
Duitsland

Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666

hierna Sharelook genoemd.

Het Sharelook-register wordt "van hand" gegenereerd en door een geŽngageerd en competent redactieteam geactualiseerd. Het register is daarom een van hand uitgelezen aanbieding van hoge actualiteit en kwaliteit.

Sharelook biedt haar klanten een vermelding van hun website in het register enerzijds door de "Sharelook-expresservice" tegen betaling, anderzijds door de kosteloose standaardregistratie.

De Sharelook-expresservice biedt het voordeel, dat uw website binnen vijf werkdagen gecontroleerd en eventueel onmiddellijk daarna in het Sharelock-register opgenomen wordt. Het registratietarief volgens de prijslijst dient voor de directe controle (expresservice) van de ingediende website te worden betaald en wordt onafhankelijk van de registratie in het Sharelock-register berekend. De registratie in het register is kosteloos.

Bij de kosteloose standaardregistratie geschiedt de controle van de website binnen acht weken.

Onze redacteuren voeren een routinecontrole van alle websites in onze catalogus uit, om te verzekeren dat ze aan onze publicatievoorwaarden voldoen. Elke website, die niet of niet meer aan deze voorwaarden voldoet, wordt door Sharelock uit het register verwijderd.

Voor zover de klant verbruiker is, is er geen mogelijkheid van herroeping volgens de regels van de afstandsafzet, omdat hij met de expres-vermelding Sharelook heeft verzocht, de prestatie onmiddellijk te leveren (ß 312d lid 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

1. Toepassingsgebied

Sharelook levert in het kader van de Sharelook-expresservice en de standaardregistratie alle prestaties uitsluitend op basis van deze ASB. Van deze servicevoorwaarden afwijkende algemene voorwaarden van de klant accepteren wij niet, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben goedgekeurd. Deze servicevoorwaarden zijn ook dan uitsluitend van toepassing, als wij in kennis van andersluidende algemene voorwaarden van de klant onze prestaties zonder voorbehoud leveren.

2. Sluiten van het contract

Het contract wordt door de Sharelook-expresservice opdracht of de standaardregistratie opdracht van de klant aan de ene kant en de bevestigings-email door Sharelook aan de andere kant gesloten.

3. Prestatieverplichting

3.1 Sharelook registreert de website van de klant in het Sharelook-register, als aan de publicatievoorwaarden is voldaan (vgl. nr. 5.).

3.2 Sharelook controleert de website door een redacteur vůůr opname in het Sharelook-register. De redacteur controleert of aan de publicatievoorwaarden is voldaan.

3.3 Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt de klant per email medegedeeld, dat zijn website niet geregistreerd wordt.

3.4 Sharelook behoudt zich bij een registratie in het register de volgende rechten voor:

 • de bepaling van de titel, de beoordeling en de categorisering van uw registratie,
 • de controle van de inhoud en de tekst van alle paginabeoordelingen; alsmede
 • de geregistreerde website weer uit het register te verwijderen, ze in een andere categorie of ondercategorie te verschuiven en/of trefwoorden, commentaren of opmerkingen altijd en zonder opgave van redenen te wijzigen of te verwijderen.
 • Sharelook is de enige eigenaar van alle rechten, titels en interessen van de beoordeling en categorisering van uw website (intellectuele eigendom)

3.5 Sharelook behoudt zich het recht voor te beslissen, welke websites in het register opgenomen worden. De opname van uw website in het register wordt niet gegarandeerd.

3.6 Sharelook is altijd bevoegd, de complete website uit het register te verwijderen, als Sharlook van mening is, dat niet meer aan de voorwaarden voor de publicatie is voldaan.

3.7 De klant garandeert, dat de door hem aan Sharelook medegedeelde gegevens juist en volledig zijn.

3.8 De klant verplicht zich de inhoud, die op zijn websites gepubliceerd wordt, duidelijk als zijn eigen websites te kenmerken (impressum). Uit voorzorg wijst Sharelook erop, dat voor de klant een verdere wettelijk genormeerde kenmerkingsplicht bestaat, zodra en zolang de inhoud van de websites van de klant onder de verantwoording in de zin van de teledienstwet (TDG) of het mediastaatsverdrag (MDStV) valt. De inhoud van het impressum is gedeeltelijk van het beroep en de vennootschapsvorm van de aanbieder afhankelijk. De klant moet zich zelf over de voor hem belangrijke opgaven informeren. De klant mag door de Internet-presentie, de daar ingevoegde titelteksten, de aanduiding van zijn e-mailadres niet in strijd met wettelijke verboden, de goede zeden en de rechten van derden (merken, naam-, auteurs- en dataprivacyrechten) handelen. In het bijzonder verplicht zich de klant, geen pornografische inhoud en geen op winst gerichte prestaties aan te bieden of te laten aanbieden, die een pornografische en/of erotische inhoud (bijv. naaktfoto's, peepshows etc.) als onderwerp hebben. Dat geldt ook voor illegale aanbiedingen voor hackertools, die een schending van het recht zijn. De klant mag zijn Internet-presentie niet in zoekmachines inschrijven, als de klant door het gebruik van sleutelwoorden bij de inschrijving in strijd met wettelijke verboden, de goede zeden en/of rechten van derden handelt.

3.9 Van schadevorderingen van derden en alle kosten, die op een overtreding van de klant en/of degene, die voor hem optreden, tegen nr. 37 baseren, stelt de klant Sharelook, haar personeel en degene, die voor haar optreden, vrij.

3.10 Sharelook is bevoegd bij het ontstaan of de uitvoering van een rechtsstrijd tussen de klant en een derde over de webpresentie van de klant, deze tot de verduidelijking van de beschuldigingen voor afroepen van derden geheel of gedeeltelijk in het register te blokkeren.

3.11 Zonder deze ASB te beperken, verklaart Sharelook uitdrukkelijk, dat geen garantie voor het aantal gebruikers, die de website van de klant bezoeken, alsmede voor mogelijke omzetten van het gebruik van de dienst wordt gegeven.

4. Kosten

4.1 De standaardregistratie is kosteloos.

4.2 De klant moet voor elke door hem ingezonden website het registratiebedrag volgens de geldige prijslijst betalen. De betalingsplicht is onafhankelijk van de daadwerkelijke registratie van de website in het register. Ook als de website wegens de niet-naleving van de publicatievoorwaarden niet geregistreerd wordt, dient de vergoeding te worden betaald. Als de klant na de weigering zijn website opnieuw registreert, dient het registratietarief opnieuw te worden betaald.

4.3 De klant moet in het kader van het registratieproces een geldig kredietkaartnummer aangeven en deze kredietkaart met het actuele tarief laten belasten, zodra de betalingsopdracht ingevuld is. De klant staat het alternatief vrij, het tarief vooraf door toesturen van een cheque of door overschrijving te betalen.

4.4 De klant moet ook dan betalen, al hij een website wil laten opnemen, die reeds in het Sharelook-register aanwezig is resp. als hij een wijzigingsvoorstel indient.

4.5 Alle tarieven zijn betaalbaar in Euro.

4.6 Prijslijst

5. Publicatievoorwaarden

5.1 Minimumvoorwaarden

 • de website moet Duitstalig zijn;
 • de website moet naar het oordeel van Sharelook originele inhouden bevatten en mag geen inhouden direct of door links toegankelijk maken, die de rechten van een andere partij beperken of schenden;
 • de website mag naar het oordeel van Sharelook geen van de volgende inhouden bieden of door links toegankelijk maken: zonder door het erkende jeugdbeschermingssysteem beschermde pornografie; materialen voor de verbreiding of ondersteuning van illegale activiteiten alsmede racistische, lasterlijke of andere beledigende materialen of andere onwettige inhouden;
 • de website moet een voldoende meerwaarde hebben;
 • de website moet zeven dagen per week 24 uur per dag toegankelijk zijn;
 • de website mag geen gedeeltelijk gerede inhouden en geen Broken Links bevatten; en
 • de website mag geen gespiegelde pagina (mirrorsite) zijn of tot een andere website omleiden.

5.2 Aanvullende voorwaarden

Sharelook beslist van geval tot geval naar eigen goeddunken, of de website van de klant volgens de globale indruk in het register van Sharelook past.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Sharelook is uitsluitend aansprakelijk, als haar zelf, degene, die voor haar optreden, en/of haar wettelijke vertegenwoordigers een opzettelijk gedrag of grove nalatigheid ten laste wordt gelegd. Dat geldt niet, als belangrijke plichten van het contract (kardinale plichten) worden verzaakt. Hierbij is Sharelook aansprakelijk tot de hoogte van de op het ogenblik van het sluiten van het contract voorzienbare schade.

6.2 Bij eenvoudige nalatigheid is een aansprakelijkheid van Sharelook en/of degene, die voor haar optreden, en van haar wettelijke vertegenwoordigers bij financiŽle nadelen met betrekking tot indirecte schade, vooral vervolgschade, niet te voorziene schade of atypische schade alsmede gederfde winst uitgesloten.

6.3 Onbeperkt blijft de aansprakelijkheid bij opzettelijke verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid van een gebruiker.

6.4 De cijfers 6.1 tot 6.4 omvatten alle contractuele en wettelijke aanspraken, die uit deze overeenkomst resp. het gebruik van de expresservice resulteren.

7. Gebruik van uw gegevens

7.1 Sharelook wijst volgens ß 33 BDSG erop, dat persoonsgerichte gegevens in het kader van de uitvoering van het contract opgeslagen worden.

7.2 Sharelook wijst de klant uitdrukkelijk erop, dat de gegevensbescherming voor gegevensoverdrachten in open netten, zoals het Internet, naar de actuele stand van de techniek niet in volle omvang gegarandeerd kan worden. De klant weet, dat de provider het op de Webserver opgeslagen pagina-aanbod en eventueel ook andere daar opgeslagen gegevens van de klant vanuit het technische gezichtspunt altijd kan inzien. Ook andere deelnemers aan het Internet zijn eventueel technisch in staat, onbevoegd in de netveiligheid in te grijpen en het berichtenverkeer te controleren. Voor de veiligheid van de door hem in het Internet overgedragen en op webservers opgeslagen gegevens moet de klant in volle omvang zelf zorg dragen.

7.3. Er wordt uitdrukkelijk naar de gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

8. Algemene bepalingen

8.1 Elke mededeling, die onder de voorwaarden van dit contract of de wet noodzakelijk of toegestaan is, zal per e-mail of schriftelijk geschieden. De klant dient ervoor te zorgen, dat hij de e-mails van Sharelook kan ontvangen en deze niet door spam-filters geblokkeerd worden. Bovendien is hij verplicht zijn aangegeven e-mailadres in regelmatige afstanden van ten hoogste 7 dagen te controleren. Als zich een e-mailinformatie aan Sharelook richt, moet ze aan geadresseerd zijn, andere schriftelijke informatie aan Sharelook Internet Services GmbH, Glockengiesserwall 17, D-20095 Hamburg, Germany. Als u de ontvanger van deze informatie bent, wordt deze aan het op de registratiepagina van de "Sharelook expresservice" of de standaardregistratie door u aangegeven e-mailadres resp. postadres geadresseerd.

8.2 Voor alle rechtsstrijden op grond van dit contract is uitsluitend de rechtbank aan de zetel van het Rechtsanwalt Anselm WithŲft, RA-Kanzlei WithŲft, Bilker Str. 23, D-40213 DŁsseldorf bevoegd, als de klant koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een persoon van het publiek rechtelijke speciale vermogen is of in het binnenland geen bevoegde rechtbank heeft. Bovendien is Sharelook bevoegd, de klant bij een toegelaten rechtbank van haar keuze aan te klagen. Voor de door Sharelook op de basis van deze Algemene servicevoorwaarden gesloten contracten en voor de daaruit resulterende aanspraken is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Uniforme UN-kooprecht over de koop van roerende zaken (CISG).

8.3 Alle wijzigingen, aanvullingen of de gedeeltelijke of gehele opheffing van het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd, ook de wijziging of opheffing van deze bepaling.

8.4 De titels in het contract dienen alleen voor de overzichtelijkheid en hebben geen invloed op de inhoud en de interpretatie van het document.

8.5 Als een partij ervan afziet, het contract of de strikte nakoming van het contract of een deel daarvan door de andere partij door te zetten, betekent dat niet, dat deze partij afstand doet van haar recht, deze regelingen of overeenkomsten door te zetten.

8.6 Als bepalingen van deze Algemene servicevoorwaarden en/of van het contract ongeldig zijn of worden, beÔnvloedt dat niet de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van elke ongeldige bepaling geldt een vervangende bepaling, welke overeenkomt met het doel van de overeenkomst en welke bepaling de partijen voor het bereiken van hetzelfde economische resultaat waren overeengekomen, als ze de ongeldigheid van de ongeldige bepaling gekend hadden. Hetzelfde geldt voor onvolledige bepalingen.

Sharelook december 2003


 • Algemene servicevoorwaarden (ASB) voor de registratie in het Sharelook-register: a7_nl_agb.pdf
 • Prijslijst: prijslijst.pdf
 • Download Adobe Acrobat Reader

 • Apollo7 als startpagina Live zoeken Apollo7 zoekbox op uw homepage

  Internationaal Meta Zoekmachine: BelgiŽ | Duitsland | Frankrijk | Hongarije | ItaliŽ | Liechtenstein
  Nederland | Oostenrijk | Zwitserland | Engeland | Spanje
  Internationaal Directory: BelgiŽ | Duitsland | Frankrijk | Hongarije | ItaliŽ | Liechtenstein
  Nederland | Oostenrijk | Zwitserland | Engeland | Spanje
  Regionaal: Aken | Amsterdam | Basel | Berlijn | Brussel | Budapest | Hamburg | Keulen
  Luik | Milaan | Parijs | Rome | Salzburg | Strasburg | Wenen | meer...
  Speciaal: Sharelook Chat | Amsterdam | meer...

  Apollo7 als startpagina | Apollo7 zoekbox op uw homepage | Express-registratie
  Informatie te Apollo 7 | Verklaring gegevensbescherming | ASB | Impressum | Contact

  © 1996 - Alle Rechten voorbehouden.